RODO

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Muchomorek Anna Wysocka, ul. Gustawa Morcinka 10, 85-317 Bydgoszcz, tel.:52-393-13-66, adres e-mail.: p.muchomorek@wp.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Niepublicznym Muchomorek:
    e-mail tomaszpowala@wp.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe  będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.