Rozkład dnia

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.

RYTM  DNIA  – dzieci 2,5 ; 3 ; 4-letnie

Zgodny jest z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej z dnia 14 II 2017

6.00 – 8.15 Zabawy dowolne indywidualne i w małych zespołach wg zainteresowań dzieci  dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe. Prace porządkowe i hodowlane w kąciku przyrody. Praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci z trudnościami i dzieci zdolne) zajęcia wspierające rozwój dziecka. Zabawy integracyjne, ruchowe

8.00 – 8.15 Zabawa ruchowa ze śpiewem

8.15- 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

8.30- 8.50 Śniadanie

8.50 – 9.00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

9.00 – 9.45 Zajęcia kierowane na miarę możliwości, oczekiwań poznawczych oraz potrzeb wychowanków wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach rozwoju wynikające z realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, w których dzieci nabywają doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze swojego rozwoju, odkrywają, przeżywają,  wyrażają swoje stany emocjonalne, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

  • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z obszaru fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego rozwoju dzieci,
  • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
  • prowadzą zabawy i gry stolikowe, podejmują zabawy z  własnej inicjatywy, realizują zabawy ruchowe

9.45 – 10.45 Aktywność ruchowa: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku i inne wynikające z realizacji podstawy programowej na terenie przedszkolnym

10.45 – 11.00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

11.00 – 11.20 II Śniadanie

11.20-11.30 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

11.30 – 12.30 Relaksacja: słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk, słuchanie muzyki relaksacyjnej,  zabawy paluszkowe i słowne

12.30 – 13.00  Zabawy z własnej inicjatywy dzieci z wykorzystaniem bogactwa zabawek, rekwizytów, realizowanie własnych pomysłów, praca indywidualna z nauczycielem, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne

13.00 – 13.15 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe

13.15 – 13.45 Obiad

13.45 – 14.00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

14.00 – 16.45 Zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela), zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem, z tekstem literackim, zabawy dramowe, pantomima, słuchanie literatury, oglądanie książek, czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych, podsumowanie dnia i planowanie działań na dzień następny, zabawy indywidualne, ukierunkowane z nauczycielem

RYTM  DNIA  – dzieci  5 ; 6 – letnie

Zgodny jest z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej z dnia 14 II 2017

6.00 – 8.15 Zabawy dowolne  indywidualne i w małych zespołach, zgodnie z

zainteresowaniami dzieci ( zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integracyjne,  gry stolikowe). Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne,manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych  (dzieci z trudnościami i dzieci zdolne). Prace porządkowe i hodowlane w kąciku przyrody.

8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

8.30 – 8.50 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości  o zdrowie, wpajanie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

8.50 – 9.00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

9.00 – 10.00  Zajęcia kierowane na miarę możliwości, oczekiwań poznawczych oraz potrzeb wychowanków  wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach rozwoju wynikające z realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, w których dzieci nabywają doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze swojego rozwoju, odkrywają, przeżywają, wyrażają swoje stany emocjonalne, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z  rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne  możliwości:

  • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z obszaru fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego rozwoju dzieci
  • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
  • prowadzą zabawy i gry stolikowe, podejmują zabawy z  własnej inicjatywy, realizują zabawy ruchowe

10.00 – 10.45  Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci z wykorzystaniem bogactwa zabawek, rekwizytów, realizowanie własnych pomysłów,  praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy plastyczne.

10.45 – 11.00  Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

11.00 – 11.20 II Śniadanie

11.20-11.30  Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze.

11.30 -12.30  Aktywność ruchowa: spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku , prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze i inne wynikające z realizacji podstawy programowej na terenie przedszkolnym. Utrwalanie zasad postępowania  warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

12.30- 13.00  Relaksacja: słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy wyciszające (gry stolikowe, loteryjki obrazkowe, puzzle)

13.00 – 13.15  Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe

13.15 – 13.45 Obiad Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13.45 – 14.00  Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

14.00 – 16.45  Zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela), zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, zabawy z tekstem literackim, zabawy dramowe, pantomima, słuchanie literatury, oglądanie książek, rozmowy indywidualne. Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz  z dzieckiem zdolnym. Porządkowanie sali. Podsumowanie dnia i planowanie działań na dzień następny.