Witamy szanownych Państwa w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomorek” w Bydgoszczy.

 

Przedszkole mieści się przy ul. Gustawa Morcinka 10. Jest usytuowane blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie ułatwia rodzicom szybkie dotarcie do przedszkola.
Wyświetl większą mapę
 

 • Dyrektorem przedszkola (niezmiennie od roku 1995) jest Pani mgr Anna Wysocka posiadająca wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel oraz osoba pełniąca funkcje kierownicze
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:
  8.30 – I śniadanie
  11.00 – II śniadanie
  13.30 – obiad
 • Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez wykwalifikowany personel i zgodnie z normami dietetycznymi.

Hymn przedszkola: „MUCHOMOREK”

Muchomorek mały stoi sobie sam, bardzo zasmucony, zmartwień mnóstwo ma. Mówi, że jest brzydki, mnóstwo kropek ma, i że go nie zechce żółta kurka ta. Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

Czerwony kapelusz w białe kropki ma, na swej nodze stoi, grzecznie prosi tak: „Kurko moja miła zechciej dzisiaj mnie. Jestem grzyb trujący, lecz tańcować chcę.” Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

ATRYBUTY PRZEDSZKOLA:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca z środowiskiem lokalnym
 10. Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA :

NIE ZMUSZAJMY DZIECI DO AKTYWNOŚCI, LECZ WYZWALAJMY AKTYWNOŚĆ. NIE KAŻMY MYŚLEĆ, LECZ TWÓRZMY WARUNKI DO MYŚLENIA. NIE ŻĄDAJMY, LECZ PRZEKAZUJMY. POZWÓLMY DZIECKU PYTAĆ I POWOLI ROZWIJAJMY JEGO UMYSŁ, TAK BY SAMO CHCIAŁO CHCIEĆ.”

Janusz Korczak

Główne założenia naszej koncepcji to:

1) Kształtowanie u dzieci: indywidualności wspierającej asertywność, rozwój u dzieci poczucia własnej wartości oraz wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy
2) Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego
3) Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem
4) Wypracowanie własnych tradycji

Kierunki działania:

1) Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych, a także uczenie odróżniania dobra od zła
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki.
3) Zapobieganie agresji oraz planowe kształtowanie norm moralnych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.
4)Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących.
5)Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.
6) Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
7) Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne).
8)Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
9)Kreowanie postaw aktywnych i twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

 • Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka
 • Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości
 • Badaniach indywidualnych
 • Wspieraniu działań wychowawczych rodziny
 • Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej

MISJA:

Nasze przedszkole jest placówką, w której wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak, aby inni je rozumieli. Każde dziecko jest dla nas ważne, zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo. Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć, co ona mówi i zrozumieć proste polecenia, chce pomagać innym na miarę swoich możliwości, a także potrafi współpracować z rówieśnikami. W naszym przedszkolu wspieramy także dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata, aby potrafiły zrozumieć to, co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą.

WIZJA:

Przedszkole pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej .Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych, które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka, któremu stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole .Dbamy o potrzeby dzieci i Rodziców.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

Tworzenie klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich.
Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać dziecięce doświadczenia i mocne strony.
Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań przez zabawę
Doskonalenie warsztatu pracy kadry poprzez udział w: studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, szkoleniach, webinarach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne, pomoce do stymulacji polisensorycznej, narzędzia TOC, wizualizację Planu Daltońskiego, Magiczny Dywan, tablice i monitory interaktywne.
Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym. W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” będzie realizowało Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, Wydawnictwo MAC Edukacja w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. – Dz. U. z 2017., poz. 356, z późn. zm.).

Ponadto przedszkole realizuje następujące programy autorskie:

 • „Twórczo poznaję świat – odkrywamy uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci”
 • „Akademia dyplomacji”
 • „Bez przegranych”- program wspomagający umiejętności społeczne dziecka
 • „Radość współdziałania jako forma stymulacji rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • Program: „Zabawy i ćwiczenia przeciw agresji”
 • Program „I ty możesz być Einsteinem” z dzieckiem zdolnym
 • Program terapii logopedycznej M. Sierant
 • „Design” – Akademia Małego Projektanta M. Pochowska-Piekarz
 • Program z elementami integracji sensorycznej ” Ciało i mózg ze sobą pracują, kiedy się zmysły integrują” – M. Pochowska-Piekarz
 • Program zabaw z sensoplastyki i origami J. Jakubowska
 • Program zabaw z rytmiki P. Jarońska
 • Program nauczania języka angielskiego
 • Program nauczania języka niemieckiego L. Wosman

W roku szkolnym 2021/22  Przedszkole „Muchomorek” będzie:

*Kontynuować i realizować działania w zakresie tworzenia klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich w oparciu edukację włączającą w oparciu o system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz system wspierania dzieci zdolnych
* Kontynuować pracę nad tworzeniem warunków do pełnego, indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
*Podnosić  jakość edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
*Wzmacniać pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz oferty edukacyjnej
*Kontynuować współpracę z rodzicami i wspierać rodziny w wychowaniu dzieci wg wdrożonego systemu współpracy z rodzicami.
* Tworzyć warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności dzieci
*W razie konieczności realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
*Wspierać rozwój zawodowy nauczycieli
A także:
Kreować twórczą postawę dziecka wobec zdrowia i aktywności ruchowej oraz wdrażać do postaw proekologicznych.
W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej są wzbogacane elementami różnych atrakcyjnych programów edukacyjnych.
Z tych wykorzystywanych najczęściej można wymienić: metodę Planu Daltońskiego, narzędzia TOC, metodę integracji sensorycznej, Program TABLIT, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Orffa, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę Dobrego Startu, pedagogikę Klanzy.

SPACER PO PRZEDSZKOLU:

 • Przedszkole stanowi odrębny budynek otoczony zielenią. Zarówno budynek jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany. Bezpieczny i ciekawy sprzęt terenowy przykuwa uwagę przechodniów.
 • Już od progu zachęca dzieci wystrój holu, który zmienia się stosownie do aktualnych wydarzeń oraz uroczystości przedszkolnych. Tutaj również zamieszczamy wszystkie informacje dla rodziców i prezentujemy „migawki przedszkolne”, czyli ciekawostki z życia przedszkola. Systematycznie umieszczamy prace plastyczne dzieci z wszystkich grup wiekowych. W holu dostępna jest również „Przedszkolna biblioteczka”. Dzieci czasowo mogą zabierać książeczki do domu lub wymieniać się z kolegami własnymi książeczkami (czasowo zawieszone ze względu na sytuację pandemiczną w kraju).
 • Przedszkole posiada 8 sal dydaktycznych, estetyczne łazienki oraz oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe. Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci.
 • Przedszkole jest systematycznie modernizowane i wzbogacane o nowy sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • W salach na parterze przebywają dzieci młodsze (trzy- i czterolatki). Dwie sale mają bezpośrednie połączenie z tarasem, z którego przedszkolaki korzystają przy dogodnej aurze. Dzieci młodsze (trzy – oraz czterolatki) w ciągu dnia odbywają relaksację, podczas której słuchają bajek lub spokojnej muzyki. Na piętrze natomiast sale zajmują głównie dzieci pięcio- i sześcioletnie. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne pod kątem przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Rodzice mają możliwość kontaktu z wychowawcą grupy poprzez uczestnictwo w dyżurach nauczycielskich, kontakt telefoniczny, e-mail oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są także tzw. „zajęcia otwarte”, w których uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Jest to szczególna okazja, aby zaobserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej.
  W związku z sytuacją pandemiczną w kraju ze względu na pandemię COVID – 19 część uroczystości jest nagrywana i udostępniana w formie video relacji.
 • W naszym przedszkolu kwartalnie ukazuje się gazetka „Muchomorek” . Jest ona wydawana z myślą o dzieciach i rodzicach. Niemal w każdym numerze gazetki zachęcamy dzieci do rozwiązywania różnorodnych zadań i ćwiczeń, a rodzicom podpowiadamy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci.