Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Muchomorek” odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Termin naboru na dany rok szkolny ogłaszany jest przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu na stronie internetowej przedszkola. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, wypełniona i podpisana przez Rodziców lub opiekunów prawnych.