O nas

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MUCHOMOREK”
ul. Gustawa Morcinka 10
85- 317 Bydgoszcz
tel./fax 52  373 – 13 – 66
e-mail: p.muchomorek@wp.pl

NR KONTA PRZEDSZKOLA „MUCHOMOREK”:

25  1320  1537  2050  4371  2000  0001

Uwaga: Wpłaty należy dokonywać po uprzednim uzgodnieniu kwoty z dyrektorem                                 przedszkola. Każdorazowo prosimy o podawanie nazwiska i imienia dziecka                             oraz aktualnego miesiąca.

Witamy szanownych Państwa w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomorek” w Bydgoszczy. Przedszkole mieści się przy ul. Gustawa Morcinka 10. Jest usytuowane blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie ułatwia rodzicom szybkie dotarcie do przedszkola.


Wyświetl większą mapę
 

 • Dyrektorem przedszkola (niezmiennie od roku 1995) jest pani mgr Anna Wysocka posiadająca wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel oraz osoba pełniąca funkcje kierownicze
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:
  8.30 – I śniadanie
  11.00 – II śniadanie
  13.30 – obiad
 • Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez wykwalifikowany personel i zgodnie z normami dietetycznymi.

Hymn przedszkola:   „MUCHOMOREK”

Muchomorek mały stoi sobie sam, bardzo zasmucony, zmartwień mnóstwo ma.
Mówi, że jest brzydki, mnóstwo kropek ma, i że go nie zechce żółta kurka ta.
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

Czerwony kapelusz w białe kropki ma, na swej nodze stoi, grzecznie prosi tak: „Kurko moja miła zechciej dzisiaj mnie. Jestem grzyb trujący, lecz tańcować chcę.”
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

ATRYBUTY PRZEDSZKOLA:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca z środowiskiem lokalnym
 10. Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA :

„NIE ZMUSZAJMY DZIECI DO AKTYWNOŚCI, LECZ WYZWALAJMY AKTYWNOŚĆ.
NIE KAŻMY MYŚLEĆ, LECZ TWÓRZMY WARUNKI DO MYŚLENIA.
NIE ŻĄDAJMY, LECZ PRZEKAZUJMY.
POZWÓLMY DZIECKU PYTAĆ I POWOLI ROZWIJAJMY JEGO UMYSŁ,
TAK BY SAMO CHCIAŁO CHCIEĆ.”
Janusz  Korczak

Główne założenia naszej koncepcji to:

1) Kształtowanie u dzieci: indywidualności wspierającej asertywność, rozwój u dzieci poczucia własnej wartości oraz wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy
2) Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego
3) Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem
4) Wypracowanie własnych tradycji

 Kierunki działania:

1) Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych, a także uczenie odróżniania dobra od zła
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki.
3) Zapobieganie agresji oraz planowe kształtowanie norm moralnych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych
4)Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących
5)Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.
6) Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze
7) Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne)
8)Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
9)Kreowanie postaw aktywnych i twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

– Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka

– Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości

– Badaniach indywidualnych

– Wspieraniu działań wychowawczych rodziny

– Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej

MISJA:

Nasze przedszkole jest placówką,w której wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak,aby inni je rozumieli.Każde dziecko jest dla nas ważne,zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo.Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę,aby wiedzieć,co ona mówi i zrozumieć proste polecenia,chce pomagać innym na miarę swoich możliwości,a także potrafi współpracować z rówieśnikami.W naszym przedszkolu wspieramy także dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata,aby potrafiły zrozumieć to,co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą.

WIZJA:

Przedszkole pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej.Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak,aby poznało radość płynącą z zabawy,nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,nauczyło się samodzielności,zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami,poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych,które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka,któremu stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.Dążymy do tego,aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.Dbamy o potrzeby dzieci i Rodziców.

KIERUNKI DZIAŁANIA na lata 2014-2018:

Tworzenie klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich.
Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać dziecięce doświadczenia i mocne strony.
Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań przez zabawę
Doskonalenie warsztatu pracy kadry poprzez udział w : kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne, pomoce do stymulacji polisensorycznej
Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym.

W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek”  będzie realizowało program wychowania przedszkolnego „Trampolina” w oparciu o znowelizowaną podstawę wychowania w przedszkolu (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)

Ponadto przedszkole będzie kontynuowało realizację następujących programów:

 • „Twórczo poznaję świat – odkrywamy uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci”
 • „Akademia dyplomacji”
 • „Bez przegranych”- program wspomagający umiejętności społeczne dziecka
 • „Radość współdziałania jako forma stymulacji rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • Program: „Zabawy i ćwiczenia przeciw agresji”
 • Program „I ty możesz być Einsteinem” z dzieckiem zdolnym
 • Program terapii logopedycznej M. Sierant
 • Program zajęć z rytmiki M. Sierant
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie Przedszkolne i klasy zerowe” M.Bogucka, D. Łoś
 • Program nauczania języka niemieckiego L. Wosman

W Przedszkolu „Muchomorek” edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym.

W roku szkolnym 2017/2018 kładziemy nacisk na:

1.Rozwijanie u każdego dziecka indywidualności, wspieranie asertywności, dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych pomysłów, wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy

 2.Doskonalenie jakości edukacji przyrodniczej w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa

3.Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka

 SPACER PO PRZEDSZKOLU:

 • Przedszkole stanowi odrębny budynek otoczony zielenią. Zarówno budynek jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany. Bezpieczny i ciekawy sprzęt terenowy przykuwa uwagę przechodniów.
 • Już od progu zachęca dzieci wystrój holu, który zmienia się stosownie do aktualnych wydarzeń  oraz uroczystości przedszkolnych.Tutaj również zamieszczamy wszystkie informacje dla rodziców i prezentujemy „migawki  przedszkolne”, czyli ciekawostki z życia przedszkola. Systematycznie umieszczamy prace plastyczne dzieci z wszystkich grup wiekowych. W holu dostępna jest również „Przedszkolna biblioteczka”. Dzieci czasowo mogą zabierać książeczki do domu lub wymieniać się z kolegami własnymi książeczkami.
 • Przedszkole posiada 8 sal dydaktycznych, estetyczne łazienki oraz oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe. Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci.
 • Przedszkole jest systematycznie modernizowane i wzbogacane o nowy sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • W salach na parterze przebywają dzieci młodsze (trzy- i czterolatki). Dwie sale mają bezpośrednie połączenie z tarasem, z którego przedszkolaki korzystają przy dogodnej aurze. Dzieci młodsze (trzy – oraz czterolatki) nie leżakują lecz odbywają relaksację, podczas której słuchają bajek lub spokojnej muzyki. Na piętrze natomiast  sale zajmują głównie dzieci pięcioletnie. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne pod kątem przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Rodzice mają możliwość comiesięcznego kontaktu z wychowawcą grupy poprzez uczestnictwo w dyżurach nauczycielskich. Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem mogą uzyskać informacje o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są także tzw. „zajęcia otwarte”, w których uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Jest to szczególna okazja, aby zaobserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej.
 • W naszym przedszkolu co dwa miesiące ukazuje się gazetka „Muchomorek” . Jest ona wydawana z myślą o dzieciach i rodzicach. Niemal w każdym numerze gazetki zachęcamy dzieci do rozwiązywania różnorodnych zadań i udziału w „mini” konkursach, a rodzicom podpowiadamy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci.

Dodaj komentarz