O nas

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„MUCHOMOREK”
ul. Gustawa Morcinka 10
85- 317 Bydgoszcz
tel./fax 52  373 – 13 – 66
e-mail: p.muchomorek@wp.pl

Witamy szanownych Państwa w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomorek” w Bydgoszczy. Przedszkole mieści się przy ul. Gustawa Morcinka 10. Jest usytuowane blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie ułatwia rodzicom szybkie dotarcie do przedszkola.


Wyświetl większą mapę
 

 • Dyrektorem przedszkola (niezmiennie od roku 1995) jest pani mgr Anna Wysocka posiadająca wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel oraz osoba pełniąca funkcje kierownicze
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:
  8.30 – I śniadanie
  11.00 – II śniadanie
  13.30 – obiad
 • Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez wykwalifikowany personel i zgodnie z normami dietetycznymi.

Hymn przedszkola:   „MUCHOMOREK”

Muchomorek mały stoi sobie sam, bardzo zasmucony, zmartwień mnóstwo ma.
Mówi, że jest brzydki, mnóstwo kropek ma, i że go nie zechce żółta kurka ta.
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

Czerwony kapelusz w białe kropki ma, na swej nodze stoi, grzecznie prosi tak: ?Kurko moja miła zechciej dzisiaj mnie. Jestem grzyb trujący, lecz tańcować chcę.
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

 

ATRYBUTY PRZEDSZKOLA:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca z środowiskiem lokalnym
 10. Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA :

Motto naszego przedszkola brzmi: „Nikogo nie zgubić,każdego rozwinąć”

W naszej pracy kierować się będziemy zasadami pracy wg Marii Kielar:

Bądź animatorem dziecięcej aktywności odpowiadając aktywnością na aktywność!

1. Chroń oryginalność myślenia dziecka
2. Nie wygaszaj dziecięcej aktywności
3. Akceptuj indywidualność, fantazję w wypowiedziach
4. Bądź ciekawa świata razem z dzieckiem
5. Pytaj dziecko wielokrotnie o to samo, ale zawsze inaczej
6.Nie polecaj, nie nakazuj i zakazuj, ale proponuj
7. Pozwól dziecku na marzenia
8. Nadmiernie nie wyjaśniaj, nie wyręczaj, nie pomagaj
9. Daj dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do
rozwiązywania problemu
10. Wyzwalaj pomysłowość dziecka swoją pomysłowością
11. Nie ponaglaj, daj dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem

Główne założenia naszej koncepcji to:

1) Kształtowanie u dzieci: indywidualności wspierającej asertywność, rozwój u dzieci poczucia własnej wartości oraz wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy
2) Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego
3) Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem
4) Wypracowanie własnych tradycji

 Kierunki działania:

1) Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych, a także uczenie odróżniania dobra od zła
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki.
3) Zapobieganie agresji oraz planowe kształtowanie norm moralnych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych
4)Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących
5)Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.
6) Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze
7) Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne)
8)Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
9)Kreowanie postaw aktywnych i twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

- Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka

- Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości

- Badaniach indywidualnych

- Wspieraniu działań wychowawczych rodziny

- Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej

MISJA:

Nasze przedszkole jest placówką,w której wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak,aby inni je rozumieli.Każde dziecko jest dla nas ważne,zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo.Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę,aby wiedzieć,co ona mówi i zrozumieć proste polecenia,chce pomagać innym na miarę swoich możliwości,a także potrafi współpracować z rówieśnikami.W naszym przedszkolu wspieramy także dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata,aby potrafiły zrozumieć to,co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą.

WIZJA:

Przedszkole pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej.Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak,aby poznało radość płynącą z zabawy,nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,nauczyło się samodzielności,zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami,poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych,które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka,któremu stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.Dążymy do tego,aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.Dbamy o potrzeby dzieci i Rodziców.

KIERUNKI DZIAŁANIA na lata 2014-2018:

Tworzenie klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich.
Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać dziecięce doświadczenia i mocne strony.
Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań przez zabawę
Doskonalenie warsztatu pracy kadry poprzez udział w : kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne, pomoce do stymulacji polisensorycznej
Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym.

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek”  będzie realizowało podstawę wychowania w przedszkolu w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

„Kalendarz przedszkolaka”

„Razem w przedszkolu”

Ponadto przedszkole będzie kontynuowało realizację następujących programów:

1. „Akademia dyplomacji, bawię się zgodnie i wesoło”  - oparty o koncepcję kształtującą indywidualność, wspierającą asertywność, dającą wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającą rozwój poczucia własnej wartości, ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy

2. „Bez przegranych”  – wspomagający umiejętności społeczne dzieci oraz odporność emocjonalną.Program ten ma również na celu stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

3.„Literkowo – nauka czytania bez stresowania”- wprowadzający dzieci w świat liter, wspomagający przygotowanie do nauki czytania

W bieżącym roku szkolnym kładziemy nacisk na:
– Rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji , przekształcania , umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii , przewidywania wydarzeń, po doświadczenia z zastosowaniem obranej jednostki pomiaru
– Kształtowanie odporności emocjonalnej, czyli uczenie sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, rozwijanie zdolności do znoszenia nadmiernych napięć emocjonalnych
– Kształtowanie intuicji matematycznych czyli uczenie liczenia                                                     – Wdrażanie do układania i rozwiązywania prostych zadań
W związku z tym naszym nadrzędnym celem będzie:                                                                       ” MATEMATYKA DLA KAŻDEGO”
czyli : STWARZANIE WARUNKÓW DO EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, ABY STAŁA SIĘ ONA SKUTECZNA I PRZYJAZNA DLA DZIECKA.

SPACER PO PRZEDSZKOLU:

 • Przedszkole stanowi odrębny budynek otoczony zielenią. Zarówno budynek jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany. Bezpieczny i ciekawy sprzęt terenowy przykuwa uwagę przechodniów.
 • Już od progu zachęca dzieci wystrój holu, który zmienia się stosownie do aktualnych wydarzeń  oraz uroczystości przedszkolnych.Tutaj również zamieszczamy wszystkie informacje dla rodziców i prezentujemy „migawki  przedszkolne”, czyli ciekawostki z życia przedszkola. Systematycznie umieszczamy prace plastyczne dzieci z wszystkich grup wiekowych. W holu dostępna jest również „Przedszkolna biblioteczka”. Dzieci czasowo mogą zabierać książeczki do domu lub wymieniać się z kolegami własnymi książeczkami.
 • Przedszkole posiada 8 sal dydaktycznych, estetyczne łazienki oraz oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe. Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci.
 • Przedszkole jest systematycznie modernizowane i wzbogacane o nowy sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • W salach na parterze przebywają dzieci młodsze (trzy- i czterolatki). Dwie sale mają bezpośrednie połączenie z tarasem, z którego przedszkolaki korzystają przy dogodnej aurze. Dzieci młodsze (trzy – oraz czterolatki) nie leżakują lecz odbywają relaksację, podczas której słuchają bajek lub spokojnej muzyki. Na piętrze natomiast  sale zajmują głównie dzieci pięcioletnie. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne pod kątem przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Rodzice mają możliwość comiesięcznego kontaktu z wychowawcą grupy poprzez uczestnictwo w dyżurach nauczycielskich. Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem mogą uzyskać informacje o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są także tzw. „zajęcia otwarte”, w których uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Jest to szczególna okazja, aby zaobserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej.
 • W naszym przedszkolu co dwa miesiące ukazuje się gazetka „Muchomorek” . Jest ona wydawana z myślą o dzieciach i rodzicach. Niemal w każdym numerze gazetki zachęcamy dzieci do rozwiązywania różnorodnych zadań i udziału w „mini” konkursach, a rodzicom podpowiadamy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci.

Dodaj komentarz