O nas

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„MUCHOMOREK”
ul. Gustawa Morcinka 10
85- 317 Bydgoszcz
tel./fax 52  373 – 13 – 66
e-mail: p.muchomorek@wp.pl

Witamy szanownych Państwa w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomorek” w Bydgoszczy. Przedszkole mieści się przy ul. Gustawa Morcinka 10. Jest usytuowane blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie ułatwia rodzicom szybkie dotarcie do przedszkola.


Wyświetl większą mapę
 

 • Dyrektorem przedszkola (niezmiennie od roku 1995) jest pani mgr Anna Wysocka posiadająca wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel oraz osoba pełniąca funkcje kierownicze
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:
  8.30 – I śniadanie
  11.00 – II śniadanie
  13.30 – obiad
 • Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez wykwalifikowany personel i zgodnie z normami dietetycznymi.

Hymn przedszkola:   „MUCHOMOREK”

Muchomorek mały stoi sobie sam, bardzo zasmucony, zmartwień mnóstwo ma.
Mówi, że jest brzydki, mnóstwo kropek ma, i że go nie zechce żółta kurka ta.
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

Czerwony kapelusz w białe kropki ma, na swej nodze stoi, grzecznie prosi tak: ?Kurko moja miła zechciej dzisiaj mnie. Jestem grzyb trujący, lecz tańcować chcę.
Ref.: Muchomorku! Muchomorku! Nie martw wcale się, my ciebie lubimy, kurka pewnie też.

 

ATRYBUTY PRZEDSZKOLA:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca z środowiskiem lokalnym
 10. Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA :

Motto naszego przedszkola brzmi: „Nikogo nie zgubić,każdego rozwinąć”

Główne założenia pracy przedszkola:

1.Rozwijanie u każdego dziecka indywidualności,wspieranie asertywności,dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł,wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości,ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy

2.Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego

3.Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem

4.Wypracowanie własnych tradycji

Kierunki działania:

- Propagowanie idei rozwoju  zrównoważonego oraz kształcenie zachowań           przyjaznych dziecku

- Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie,budowanie poczucia       tożsamości regionalnej  i narodowej,rozwijanie kompetencji społecznych,a także uczenie rozróżniania dobra od zła

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki

- Udoskonalenie w placówce systemu kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-Zapobieganie agresji oraz planowe kształtowanie norm moralnych,wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych

- Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego, w tym metod aktywizujących i terapeutycznych

- Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie in kultywowanie własnych tradycji oraz dynamiczne zmiany jakościowe

-Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju.Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne)

- Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami

-Rozbudzanie wiary we własną skuteczność, pomoc w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć

- Kreowanie postaw aktywnych i twórczych,wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

- Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka

- Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości

- Badaniach indywidualnych

- Wspieraniu działań wychowawczych rodziny

- Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej

MISJA:

Nasze przedszkole jest placówką,w której wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak,aby inni je rozumieli.Każde dziecko jest dla nas ważne,zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo.Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę,aby wiedzieć,co ona mówi i zrozumieć proste polecenia,chce pomagać innym na miarę swoich możliwości,a także potrafi współpracować z rówieśnikami.W naszym przedszkolu wspieramy także dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata,aby potrafiły zrozumieć to,co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą.

WIZJA:

Przedszkole pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej.Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak,aby poznało radość płynącą z zabawy,nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,nauczyło się samodzielności,zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami,poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych,które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka,któremu stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.Dążymy do tego,aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.Dbamy o potrzeby dzieci i Rodziców.

KIERUNKI DZIAŁANIA na lata 2014-2018:

Tworzenie klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich.
Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać dziecięce doświadczenia i mocne strony.
Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań przez zabawę
Doskonalenie warsztatu pracy kadry poprzez udział w : kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne, pomoce do stymulacji polisensorycznej
Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym.

W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek”  będzie realizowało podstawę wychowania w przedszkolu w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

„Kalendarz przedszkolaka”

„Razem w przedszkolu”

Ponadto przedszkole będzie kontynuowało realizację następujących programów:

1. „Akademia dyplomacji, bawię się zgodnie i wesoło”  - oparty o koncepcję kształtującą indywidualność, wspierającą asertywność, dającą wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającą rozwój poczucia własnej wartości, ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy

2. „Bez przegranych”  – wspomagający umiejętności społeczne dzieci oraz odporność emocjonalną.Program ten ma również na celu stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

3.„Literkowo – nauka czytania bez stresowania”- wprowadzający dzieci w świat liter, wspomagający przygotowanie do nauki czytania

W bieżącym roku szkolnym kładziemy nacisk na rozwijanie twórczej aktywności dziecka.W związku z tym będziemy pracować także w oparciu o program„Twórczo poznaję świat-odkrywamy talenty,uzdolnienia i zainteresowania dzieci” - wzmacniający  rozwój ciekawości poznawczej,spontanicznej aktywności,pobudzający do motywacji oraz kreatywnych działań,sprzyjający rozwijaniu talentów i zainteresowań dzieci

Nowością w tym roku szkolnym jest również program „Przedszkolak badaczem,odkrywcą i konstruktorem”  - stanowiący źródło nowych przeżyć i emocji, jakie wiążą się z samodzielnym odkrywaniem i badaniem właściwości rozmaitych zjawisk, czy przedmiotów

SPACER PO PRZEDSZKOLU:

 • Przedszkole stanowi odrębny budynek otoczony zielenią. Zarówno budynek jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany. Bezpieczny i ciekawy sprzęt terenowy przykuwa uwagę przechodniów.
 • Już od progu zachęca dzieci wystrój holu, który zmienia się stosownie do aktualnych wydarzeń  oraz uroczystości przedszkolnych.Tutaj również zamieszczamy wszystkie informacje dla rodziców i prezentujemy „migawki  przedszkolne”, czyli ciekawostki z życia przedszkola. Systematycznie umieszczamy prace plastyczne dzieci z wszystkich grup wiekowych. W holu dostępna jest również „Przedszkolna biblioteczka”. Dzieci czasowo mogą zabierać książeczki do domu lub wymieniać się z kolegami własnymi książeczkami.
 • Przedszkole posiada 8 sal dydaktycznych, estetyczne łazienki oraz oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe. Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci.
 • Przedszkole jest systematycznie modernizowane i wzbogacane o nowy sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • W trzech salach na parterze przebywają dzieci młodsze (trzy- i czterolatki). Dwie sale mają bezpośrednie połączenie z tarasem, z którego przedszkolaki korzystają przy dogodnej aurze. Dzieci młodsze (trzy – oraz czterolatki) nie leżakują lecz odbywają relaksację, podczas której słuchają bajek lub spokojnej muzyki. Na piętrze natomiast cztery sale zajmują dzieci pięcio – i sześcioletnie. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne pod kątem przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Rodzice mają możliwość comiesięcznego kontaktu z wychowawcą grupy poprzez uczestnictwo w dyżurach nauczycielskich. Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem mogą uzyskać informacje o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są także tzw. „zajęcia otwarte”, w których uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Jest to szczególna okazja, aby zaobserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej.
 • W naszym przedszkolu co dwa miesiące ukazuje się gazetka „Muchomorek” . Jest ona wydawana z myślą o dzieciach i rodzicach. Niemal w każdym numerze gazetki zachęcamy dzieci do rozwiązywania różnorodnych zadań i udziału w „mini” konkursach, a rodzicom podpowiadamy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci.

Dodaj komentarz